Dia-Yoga retriitti

P E R J A N T A I :

• K u l j e t u s m e r i t e i t s e

K a l k k i r a n n a s t a 1 6 . 3 0

• S a a p u m i n e n

N o r r k u l l a l a n d e t i i n

• J o o g a v i i k o n l o p u n a l o i t u s

r a u h a l l i s e l l a 

j o o g a l l a j a m e d i t a a t i o l l a

i l l a l l i n e n

• I l t a s a u n a j a palju u i n t i m e r e s s ä

L A U A N T A I :

• A a m u m e d i t a a t i o

• A a m i a i n e n

• J o o g a

• L o u n a s

• M e d i t a t i i v i s t a v a e l l u s t a

s a a r e s s a ( y i k i n g )

• V ä l i p a l a

• Y i n j o o g a j a Jooga Nidra

• I l l a l l i n e n

• I l t a s a u n a j a p a l j u

 

S U N N U N T A I :

• A a m u m e d i t a a t i o

• A a m i a i n e n

• Jo o g a

• L o u n a s

• L ä h t ö K a l k k i r a n t a a n

Retriitin ajankohdat 2021:

28-30.5.2021  ja 3-5.9.2021

20 ensimmäistä mahtuu mukaan !

Perjantai 16:15– Sunnuntai 14:30
Norkullalandet Sipoo
Hinta 395€ 

majoitus 2 tai 4 hengenhuone, sisältää koko viikonlopun ohjelman, kuljetukset, majoituksen ja ravitsevan Ayurvedinen ruoan. Majoitus on kahden hengen huoneissa korkealaatuisessa Villa Seasongissa.

V a r a u k s e t  j a  k y s e l y t :

d i a – y o g a@o u t l o o k . c om
+ 3 5 8 4 0 3 6 0 1 4 7 5

K O K O N A I S V A L T A I S T A
H Y V I N V O I N T I A
H E N K E Ä S A L P A A V A S S A
ME R E L L I S E S S Ä S I P O O N
S A A R I S T O S S A

Hengähdä ja nauti ainutlaatuisesta
Norrkullalandetista.
Herätä kehosi ja mielesi
laiturijoogalla ja pysähdy iltaisin
rentouttavaan yin joogaan ja
äänimaljakylpyyn. Vaelletaan,
saunotaan, uidaan, hymyillään.
Nautitaan kauniista maisemista ja
paikallisesta saaristo ruoasta.

N o r r k u l l a l a n d e t

t a r j o a a  k a u n i i t  h i e k k a r a n n a t  j a
me t s ä p o l u t , j o s s a  v o i  h y ö d y n t ä ä  l u o n t o a  j a  s e n  h y v ä ä
t e k e v i ä v a i k u t u k s i a .
S a a r i s t o j o o g a s s a  k u lmi n o i t u u  r a k k a u s  f y y s i s e e n  j a
h e n k i s e e n  h y v i n v o i n t i i n , s e k ä k e s ä i s e e n  j a  me r e l l i s e e n
S u ome n  s a a r i s t o o n.

D i a n a Ma d i s s o n , E R Y T – 5 0 0

O l e n j o o g a – j a me d i t a a t i o o p e t t a j a .
V u o d e s t a 2 0 1 2 o l e n j o h t a n u t j o o g a
y r i t y s t ä n i , D i a – Y o g a ’ a , n i i n A u s t r a l i a s s a
k u i n S u ome s s a . V u o s i t t a i n j ä r j e s t ä n
t a p a h t umi a k y s e i s i s s ä ma i s s a j a
r e t r i i t t e j ä I n t i a s s a j a B a l i l l a .
O l e n i l o i n e n , p o s i t i i v i n e n j a l u o n t o a
r a k a s t a v a i hmi n e n j a h a l u a n a u t t a a
my ö s mu i t a l ö y t ämä ä n s e l l a i s t a v a l o a
e l ämä ä n .
T u n n e i l l a n i k u lma k i v i n ä o n oma n k e h o n
k u n n i o i t t ami n e n , t u r v a l l i s e t l i n j a u k s e t ,
p i l k e t t ä s i lmä k u lma s s a u n o h t ama t t a .
U s k o n , e t t ä j o o g a o n e r i n oma i n e n
v ä l i n e k a i k i l l e j o t k a h a l u a v a t p i t ä ä
k e h o n s a j a mi e l e n s ä h y v i n v o i v i n a .